niko maragos

Profile Photo
writer / steeltown girl / retired makeup artist. 🏳️‍🌈🇬🇷🇮🇹